تبادلات بین فرهنگی راهی برای دسترسی به بازار جهانی

تفکر جهانی

مبادلات جهانی بخشی جدایی ناپذیر از دنیای تجاری امروز است.  با افزایش سرعت کار و هماهنگی در روابط تجاری از طریق دیجیتالیزه شدن ارتباطات، توانایی برقراری ارتباط در سطحی مناسب و کارآمد میان فرهنگ های مختلف ضروری است. در دنیای دیجیتالی امروز این توانایی پیش نیازی برای ایجاد تیم های موفق متشکل از کارکنان با فرهنگ ها، تفکرات و ذهنیت های مختلف است. با توجه به موانع زبانی و تجربیات قبلی افراد در موقعیت های مختلف اجتماعی، تعاملات تجاری بین فرهنگی مخصوصا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط می تواند یک چالش بزرگ محسوب شود. کار کردن در دنیای چند فرهنگی امروز تنها از طریق داشتن یک ذهنیت جهانی امکان پذیر است. 

ایجاد اعتماد

دسترسی موفق و پایدار به بازارهای جدید تنها زمانی میسر است که یک درک مشترک فرهنگی و زبانی وجود داشته باشد. این اشتراکات منجر به ایجاد نوعی اعتماد میشود که زیر بنای یک رابطه اقتصادی خوب و در نتیجه  یک همکاری سودمند و بلند مدت است.

ارتباطات تجاری بین فرهنگی

انگیزه این شرکت با عنوان "پل تجاری میان آلمان و ایران" (GIBB-German Iranian Business Bridge) ارتقا و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور آلمان و ایران میباشد. به بیان دیگر هدف ما کمک به نهادهای آلمانی و ایرانی برای افزایش همکاری های خود در زمینه های مختلف و همچنین ایجاد بستری مناسب برای توسعه ی روابط تجاری موفقیت آمیز بین دو کشور میباشد.

در مورد GIBB  بیشتر بدانید